Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, gekozen door de ouders, en vertegenwoordigers van het personeel, gekozen door het personeel.

De MR adviseert en denkt mee over het totale beleid van de school. De raad bespreekt daarnaast de gang van zaken op school met het schoolbestuur. Ook wordt jaarlijks het schoolplan besproken. De bevoegdheden van de MR staan uitvoerig beschreven in een reglement dat op school ter inzage ligt.

Wanneer ouders vragen of suggesties hebben met betrekking tot het beleid van de school, kunnen zij zich tot de MR-leden wenden. MR-leden kunnen daarnaast als luisterend oor fungeren voor zowel ouders als personeel. In geval van klachten is het raadzaam contact op te nemen met de betrokken leerkracht, de directie van de school of de vertrouwenscommissie. Zie hiervoor ook het onderdeel Klachtenregeling in de schoolgids.

MR-vergaderingen zijn openbaar. Zonder voorafgaande opgave kunnen zowel ouders als personeel de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata worden bekendgemaakt via de nieuwsbrief.

Leden van de medezeggenschapsraad:

Namens de ouders: 

Namens het personeel: Henriette Wubs, Eefje de Liefde, Lein van der Spek