Aanvragen verlof

Kinderen zijn vanaf vier jaar welkom in groep 1 van de basisschool. Een kind wordt echter pas leerplichtig vanaf de maand nadat het vijf jaar geworden is. Dit betekent, dat de ouders dan verplicht zijn hun kind elke dag naar school te brengen. Het kan voorkomen dat ouders, om specifieke redenen, buitengewoon verlof voor hun kind aan willen vragen. Dit verlof valt buiten de schoolvakanties. Hiervoor wordt alleen toestemming gegeven wanneer u een duidelijk geldende reden heeft. U dient hiervoor een formulier buitengewoon verlof in te vullen dat te verkrijgen is bij de administratie van de school. Het formulier dient minimaal 6 weken van te voren in het bezit te zijn van de directeur van de school.

Bij 10 of minder verlofdagen ligt het besluit bij de directeur. Bij meer verlofdagen neemt de leerplichtambtenaar een besluit. Bij het toekennen van het verlof dient de directeur zich te houden aan wettelijke regels.

Uitgangspunten in het kort:

· Vakantieverlof wordt verleend indien het beroep van één van de ouders ervoor zorgt dat er in géén enkele vakantie van dat schooljaar op vakantie kan worden gegaan.

· De eerste en laatste 2 weken van het schooljaar wordt geen verlof verleend.

· Verlof wordt verleend bij bijzondere, gewichtige (familie) omstandigheden.

· Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.

· Op CBS Het Middelpunt achten wij het niet wenselijk dat er in bepaalde periodes van de schoolloopbaan verlof wordt verleend (te denken valt aan toets periodes, eerste maand van het nieuwe schooljaar, 1e helft van het schooljaar in groep 3, laatste periode van groep 8).

Eventueel extra verlof wordt alleen verleend op basis van de voorschriften van de leerplichtambtenaar. Bij het aanvragen van verlof, moet er altijd een bewijs worden toegevoegd, bijvoorbeeld een trouwkaart, rouwkaart of een ziekenhuisverklaring (met vertaling).

Van ongeoorloofd verzuim wordt melding gedaan aan de leerplichtambtenaar. Verlof om eerder op vakantie te gaan is in de meeste gevallen niet toegestaan. Verzuim zonder toestemming wordt altijd gemeld bij de gemeente. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een geldelijke boete.

Op het moment dat een kind een afspraak heeft bij bijvoorbeeld de dokter of de tandarts, is het de verantwoording van de ouders om dit aan ons door te geven. In principe nemen wij meteen contact met de ouders op wanneer een leerling, zonder dat de reden bij ons bekend is, afwezig is.